Materiały dydaktyczne

Regulamin przedmiotów z zakresu psychologii realizowanych w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej

§1
1. Zajęcia w ramach przedmiotu prowadzone są w oparciu o Regulamin Studiów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz niniejszy regulamin.

§2
1. Uczestnictwo w zajęciach (seminaria, ćwiczenia) jest obowiązkowe.
2. Student nie może zmieniać grupy bez zgody dziekana danego wydziału na którym realizowane są zajęcia.
3. W uzasadnionych i uznanych przez prowadzącego przypadkach nieobecności prowadzący może wskazać sposób odpracowania tych godzin (do 20%).
4. Student zobowiązany jest do bycia przygotowanym na zajęcia, w szczególności do czytania literatury obowiązującej na danych zajęciach. Zakres koniecznego przygotowania na kolejne zajęcia ustalany jest każdorazowo przez prowadzącego, podobnie jak forma weryfikacji realizacji tego obowiązku.
5. Student zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

§3
1. Zaliczenia przedmiotu odbywa się na podstawie pisemnego testu jednokrotnego wyboru. Zakres tematyczny testu obejmuje zagadnienia omawiane podczas zajęć oraz znajdujące się w literaturze obowiązkowej przedmiotu. Wyjątkowych wypadkach zaliczenie przedmiotu odbywa się w innej formie określonej przez prowadzącego, dotyczy to np. Zajęć z tzw. Grup Balinta, warsztatów umiejętności interpersonalnych itp. Prowadzący może na wniosek grupy studenckiej przygotować zagadnienia do nauczenia, nie są one jednak równoważne z pytaniami na zaliczenie przedmiotu.
2. Warunkiem koniecznym aby uzyskać zaliczenie przedmiotu jest obecność na min. 80% godzinowego wymiaru zajęć (lub w wyjątkowych przypadkach odpracowanie nadmiarowych nieobecności). O możliwości odpracowania ponadwymiarowych nieobecności na wniosek studenta za pośrednictwem kierownika Zakładu decyduje dziekan ds. studenckich.
3. W przypadku nie spełnienia warunków §2 p. 3 i 4 student może nie otrzymać zaliczenia przedmiotu.
4. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem ocena z egzaminu wystawiana jest na podstawie wyniku testu jednokrotnego wyboru. Zakres tematyczny testu obejmuje zagadnienia omawiane na wszystkich rodzajach zajęć w ramach przedmiotu (wykłady, seminaria, ćwiczenia) oraz znajdujące się w literaturze obowiązkowej przedmiotu. Próg zdawalności wyznacza prowadzący zajęcia i jest to przynajmniej 50% plus 1 poprawnych odpowiedzi.
5. Student ma prawo do podchodzenia do egzaminu po uprzednim otrzymaniu pozytywnej oceny z ćwiczeń i seminariów.

§4
1. Student, który uczestniczył już w zajęciach z Psychologii w takim samym lub większym wymiarze godzin i zbliżonej tematyce, może wystąpić do Kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej o przepisanie uzyskanego zaliczenia.
2. Oprócz pisemnego wniosku konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających uzyskanie zaliczenia oraz zakres godzinowy i tematyczny zajęć (sylabus).
3. Przepisanie zaliczenia możliwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji Kierownika Katedry i Zakładu.

Do pobrania